Lagen

* Lagen: Enligt terrängkörningslagen från 1975 är det förbjudet att köra motordrivet fordon på barmark i terräng.

* Lagens syfte: Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen och gäller därför också markägaren själv.

* Motorfordon: Terrängkörningslagen omfattar alla slags motordrivna fordon: exempelvis bil, lastbil, motorcykel, moped, skoter, terränghjulingar och motorredskap.

* Snö tillåtet: Terrängkörning är tillåten på snötäckt mark och is, så länge inte snötäcket är så tunt att det är risk att marken under skadas.

* Undantag: Allmänna undantag från förbudet gäller bland annat: vid parkering i omedelbar anslutning till väg - vid arbete i skogs- och jordbruk samt i direkt anslutning till renskötsel - statliga och kommunala i tjänsteärende - räddnings- och sjukvårdspersonal samt veterinär i tjänst - vid projektering, byggande och underhåll av vägar, kraftledningar, med mera, och vid skötsel av friluftsområden - vid jakt för hämtning av fälld björn, älg, hjort eller vildsvin - efter markägarens tillstånd inom vissa områden som nedlagda grustag, militära övningsområden och särskilt anordnade tävlings- och övningsområden för motorsport.

* Dispens: Länsstyrelsen kan bevilja dispens från terrängkörningsförbudet för tävlingar och andra arrangemang, under förutsättning att markägaren gett sitt tillstånd. Även rörelsehindrade kan få personliga dispenser. * Information: För mer information om terrängkörningslagen vänd dig till länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. En särskild informationsbroschyr finns: "Kör inte utanför vägen!"

<-Tillbaka